1. Vilka är Ravina AB?

Ravina AB, Orgnr: 556529-9954 är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kund eller leverantör..

Ravina AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på via telefon, epost, eller direkt vid servicebesök eller på annat sätt.

Ravina AB går att nå på följande sätt:

Post: Ravina AB, Kråknäs 80, 791 92 FALUN

Tel: 023-230 30   E-post: lars@ravina.se          

2. Vilket tillämpningsområde gäller för denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för våra kunder och leverantörer vid all kontakt med oss samt för arbetssökande och vår personal

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som Ravina AB samlar in och hur den används.

Rav ina AB agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Ravina AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund, leverantör, arbetssökande.

Ravina AB agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har Ravina AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

Ravina AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Lösenord och inloggningsuppgifter krävs för tillgång till samtliga av Ravina AB:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Ravina AB samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Ravina AB:s interna Policy för datalagring .

5. Ravina AB som personuppgiftsbiträde

Ravina AB kan agerar som personuppgiftsbiträde för dig som anlitar oss så vi kan komma att få tillgång till era personuppgifter vid support i ert datanät. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och BL. Ravina AB kommer att agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

Ravina AB kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator eller koppla upp sig på plats, för att hjälpa dig som kund. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

6. Underbiträden till Ravina AB

Ravina AB använder underbiträden till några av våra tjänster och molnlösningar. Ravina AB förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Ravina AB:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Ravina AB:s interna Policy för datalagring.

7. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Ravina AB gör ingen direktmarknadsföring.

9. Överföring av information

Ravina AB och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för leverantör och kundkontakter kan behandlas av våra underbiträden

10. Tillgänglighet för  personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på www.ravina.se

11. Dina rättigheter

Som registrerad hos Ravina AB har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. Vi kommer dock att debitera ordinarie timtaxa för att göra detta utdrag. För att få utdrag måst ni legitimera er på plats hos oss, samt ha med ett nytt oöppnat USB-minne att lägga informationen på.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Ravina AB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du Lars Lindén via telefon 070-663 26 51 eller via e-post lars(a)ravina.se.

12. Personuppgiftsbehandlingar (tabell)

 

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

 

Kunder

Avtal

12-år pga CE-märkning

 

Leverantörer

Avtal + lagkrav

 12 år för CE-märkning

 

Anställda

Avtal + lagkrav

Under anställnings-tiden + 10 år

 

Arbetssökande

Samtycke

Under rekryterings-processen + 2 månader

 

 

 

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY